ประวัติความเป็นมา

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มต้นจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” และดำเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกเขาสระหงส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย และหมู่บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มอบให้เป็นที่ตั้งสถาบัน จำนวน 1,482 ไร่เศษ อยู่ห่างตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 12.5 กิโลเมตร ด้านหน้าติดกับถนนหลวงสายชัยภูมิ – ตาดโตน ด้านข้างทิศเหนือติดกับถนน ร.พ.ช. สายห้วยชัน – ห้วยต้อน และตามพระราชกฤษฎีกาได้จัดให้มีหนึ่งคณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2556 ร่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิได้ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยแบ่งให้เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ ต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ก็ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ