วิสัยทัศน์

บัณฑิตเป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญงานงานวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่นมีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ