เรื่องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมกับให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเซ็นลงนาม ในแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วส่งให้กับหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 หรือ ส่งมาทาง อีเมล: grad.cpru@gmail.com
โดยดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ ได้ที่ แบบฟอร์มต่าง ๆ